Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban

Baca Juga

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru dan Kunci Jawaban akan admin bagikan pada posting kali ini. Untuk mempermudah dalam mendapatkan soal Penilaian Akhir Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 4 maka admin tulis soal langsung di posting. 

Tidak hanya Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru saja yang admin bagikan, namun juga lengkap dengan Kunci Jawaban. Hal ini untuk menyingkat waktu dalam mengoreksi soal.

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban ini bisa dipergunakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Penilaian Semester Ganjil. Apabila anda Seorang guru, maka soal ini dapat dipakai sebagai referensi tambahan saat anda menyususn soal PAS untuk siswa-siswi kelas 4.

Apabila anda wali murid, maka soal Bahasa Jawa ini bisa anda pergunakan sebagai latihan putra-putri anda dalam menghadapi PAS Semester Ganjil. Anda cukup salin ke Microsoftr word kemudian cetak soal tersebut besera kunci jawabannya.

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban

Berikut ini adalah Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban yang dapat anda gunakan sebagai referensi pembuatan soal PAS ataupun sebagai latihan dalam menghaddapai Penialai Akhir Semester Ganjil.

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban

A. PITAKON ING NGISOR IKI WANGSULANA SING PATITIS, KANTHI MILIH WANGSULAN SING BENER!

Maca geguritan kanggo wangsuli pitakon no 1-8

Goooooong!
(Dening= Aulia Azizah)
Dak deleng gong gumantung ing gayor
Ana sing cilik ana sing gedhe
Endah disawang kepenak dirungu

Kabeh nunggu giliran ditabuh
Ora ana sing meri drengki
Ora ana sing cupet budine
Ora ana sing rumangsa dikuwalonake

Ora beda karo kaluwargaku
Adhik nyapu latar aku ngumbah motor
Ibu tata dahar bapak tindak kantor
Kabe meres keringet....meres pikire
Gung....goong.....gaaaong
Adhem ayem


1. Geguritan ing duwur irah-irahane.....
a. Reresik
b. Jumat asri
c. Gooong
d. Guyup rukun

2. Geguritan kasebut dumadi saka .... pada
a. Telu
b. Lima
c. Loro
d. Papat

3. Geguritan ing dhuwur kangge dening...
a. Aris Irianti
b. Aulia Azizah
c. Astuti
d. Henry

4. Padha siji kadadean saka......gatra.
a. Loro
b. Papat
c. Enem
d. Telu

5. Endah disawang, kepenak....
a. Dirungu
b. Dipirsani
c. Disawang
d. Ditabuh

6. Adhiku nyapu latar, aku....
a. Tata dhahar
b. Ngumbah clana
c. Ngumbah montor
d. Ngumbah klambi

7. Tembung gayor ana ing geguritan mau tegese centhelane....
a. Bonang
b. Gong
c. Kendang
d. Gambang

8. Isi geguritan ing duwur yaiku...
a. Guyup rukun
b. Kerja bakti
c. Rukun ndadekake korat karit
d. Tukar padu

9. Yen isine geguritan iku sedih, polatane seng maca kudu...
a. Katon seneng
b. Katon bungah
c. Katon mesem
d. Katon sedih

10. Pemilihan tembung diarani....
a. Tema
b. Amanat
c. Diksi
d. Diksi

11. Dialog ana ing basa indonesia, yen ing basa jawa diarani...
a. Caturan
b. Janturan
c. Pacelathon
d. Crita

12. Pacelatjon iku dumadi komunikasi....
a. Sak arah
b. Tong arah
c. Trlung arah
d. Limang arah

13. Ukaran ing teks pacelatjon gunaake...
a. Ukara pakon(kalimat perintah)
b. Ukara pitakon(kalimat tanya
c. Ukara kanda(Kalimat langsung)
d. Ukara crita(kalimat tidak langsung)

14. Tuladhane basa ngoko lugu yaiku...
a. Indah tuku sega punar
b. Ibu mundhut sekul
c. Adik tumbas rujak
d. Bapak ngunjuk kopi

15. Pacelathon bocah marang wong tua nggunaake...
a. Ngoko alus
b. Ngoko lugu
c. Krama alus
d. Krama lugu

16. Sing dudu titikane crita rakyat yaiku....
a. Ora diweruhi sapa sing ngarang
b. Ono sing ngarang lan penyebarane kanti tulis
c. Panyebarane kanthi lesan
d. Sipate tradisional

17. Ana ing crita rakyat dumadine kutha surabaya iku digambarake wewejudan kewan.....
a. Iwak sura lan baya
b. Iwak sura karo iwak bandeng
c. Iwak bandeng karo lele
d. Iwak lele karo baya

18. Sing klebu crita rakyat jawa timur yaiku...
a. Tlaga warna
b. Maling kundang
c. Nyi rara kidul
d. Guwa ngerong

19. Urut-urutane crita diarani....
a. Tema
b. Latar
c. Paraga
d. Alur

20. Pitutur luhur utawa piwulang sing bisa kapethik ana ing crita rakyat diarani...
a. Alur
b. Deskripsi
c. Narasi
d. Amanat

21. Puwulang sing ora tinemu nalar nanging digatekake lan dituruti dening masyarakat diarani...
a. Paribasan
b. Bebasan.
c. Unen unen
d. Gugon gugon

22. Crita rakyat Roro kuning iku crita rakyat skaa daerah...
a. Tuban
b. Nganjuk
c. Surabaya
d. Lamongan

23. Kang ora klebu paragane crita rakyat Roro Kuning yaiku...
a. Angling darma
b. Dewi kilisuci
c. Dewi galuh ajeng
d. Prabu erlangga

24. Para leluhur ing tanah jawa , menawa nyebut angkasa kanthi sebutan...
a. Bumi
b. Baoa angkasa
c. Ibu pertiwi
d. Jinggting saloka

25. Cacahing paraga ing teks pacelathon....
a. Akeh banget
b. Loro utawa luweh
c. Ora bisa diitung
d. Mung siji

B. WANGSULANA PITAKON IKI KANG PATITIS!
1. Apa artine geguritan iku...
2. Gawea tuladha ukara seng nggunaaake basa ngoko alus, loro bae! ....
3. Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki
    a. Dipun pundhutake
    b. Tumbas rujak
4. Coba aranana unsur intrinsik ana ing crita rakyat.loro ae!
5. Ibu mundhut sekul.dadikno basa indonesiae.....

Download Kunci Jawaban Soal PAS Bahasa Jawa disini (Dalam Perbaikan)

Demikian tadi Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban yang dapat admin bagikan, semoga dapat membeerikan manfaat bagi anda dan terima kasih telah berkunjung ke bloh misteruddin.id, jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pendidikan.

Berlangganan Informasi Terbaru:

0 Response to "Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester Ganjil Terbaru + Kunci Jawaban"

Posting Komentar

Beri komentar yang relevan dan tanpa menyertakan link aktif agar komentar anda bisa kami moderasi

Ketik di sini untuk Cari di Google